Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij levering van (technologische) diensten en/of producten door Inspect Element, handelsnaam van Moove Marketing – gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in de registers van de kamer van koophandel onder nummer 24495141 – aan een andere partij, hierna “wederpartij”.

1. Geldigheid voorwaarden, offertes en acceptatie van opdrachten

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en onderhandelingen tussen Inspect Element en wederpartij en prevaleren te allen tijde boven algemene (inkoop)voorwaarden van wederpartij.

1.2 Van dit bovenstaand artikel kan slechts uitdrukkelijk schriftelijk door partijen worden afgeweken. Indien (een gedeelte van) een artikel van deze voorwaarden nietig zou worden of op een andere grond niet van toepassing zou zijn, blijft het overige deel van dat artikel en/of deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing op een wijze die de bedoeling van het oorspronkelijke en volledige artikel en/of deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk benadert.

1.3 Alle voorstellen, offertes, aanbiedingen en prijslijsten van Inspect Element zijn vrijblijvend en onderhevig aan mogelijke prijswijzigingen. Inspect Element is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden na verzenden van de offerte of aanbieding te verrekenen met wederpartij. Voorstellen, offertes en aanbiedingen kennen een geldigheid van dertig dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Inspect Element niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de overeengekomen prijs. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Inspect Element kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend-, transport-, reis- en portokosten en heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1.4 Voorstellen, offertes en aanbiedingen van Inspect Element zijn gebaseerd op de door wederpartij verstrekte informatie. Wederpartij verstrekt tijdig en naar waarheid alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht en staat ervoor in gerechtigd te zijn alle aan Inspect Element verstrekte gegevens aan te wenden voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder persoonsgegevens.

1.5 Alle informatie die tijdens briefing of uitvoering van de overeenkomst aan Inspect Element wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en onderhevig aan geheimhouding door Inspect Element. Deze verplichting tot geheimhouding is onverminderd van kracht in het geval de overeenkomst tussen Inspect Element en wederpartij niet tot stand komt of wordt ontbonden.

1.6 Opdrachten zijn voor Inspect Element slechts overeengekomen voor zover en vanaf het moment dat de wederpartij de overeenkomst met Inspect Element schriftelijk heeft bevestigd. Tot ontvangst van een schriftelijke bevestiging is Inspect Element tot geen enkele prestatie gehouden. Als wederpartij ermee instemt dat werkzaamheden worden aangevangen, geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen. Acceptatie van opdrachten geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beschikbaarheid van benodigde resources voor de opdracht.

1.7 Inspect Element is te allen tijde gerechtigd om opdrachten te weigeren en/of reeds geaccepteerde opdrachten te annuleren indien de overeenkomst niet naar waarheid is ingevuld door wederpartij en, naar haar uitsluitend oordeel op welk moment dan ook vastgesteld, de uitvoering van dergelijke opdrachten haar zou kunnen aantasten in haar goede naam, dan wel afbreuk doet aan de standing van haar bedrijf en/of de uitvoering van een opdracht zou kunnen leiden tot een schending van contractuele of wettelijke rechten van derden of van de goede zeden of de openbare orde. Inspect Element zal in een dergelijk geval niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

2. Prijzen, levering, betaling en nakoming

2.1 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Inspect Element. Een betaling is door Inspect Element ontvangen als het geld daadwerkelijk en controleerbaar op haar rekening is bijgeschreven.

2.2 Indien een (deel)betaling niet tijdig wordt ontvangen, is de wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en vanaf de vervaldag wettelijke handelsrente verschuldigd. Inspect Element heeft alsdan het recht aan de wederpartij alle eventueel te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. De in de vorige volzin genoemde kosten belopen, zonder dat Inspect Element tot levering van enig bewijs gehouden is en zonder dat daadwerkelijk een externe partij met de incassering belast hoeft te zijn, 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente. Een en ander onverminderd overige aanspraken die Inspect Element zou kunnen hebben op vergoeding van kosten en schade.

2.3 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot (deel)betaling(en) heeft Inspect Element het recht haar prestatie voor de wederpartij met onmiddellijke ingang te staken of na het niet ontvangen van de verschuldigde (deel)betaling na het verloop van een redelijke termijn van een week de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding of restitutie aan de wederpartij verschuldigd te zijn. Het totaal van de in de overeenkomst genoemde bedragen is dan onmiddellijk, volledig en zonder verdere kennisgeving opeisbaar. Zelfs in het geval dat na betaling van alle (deel)betalingen Inspect Element besluit om toch met haar levering van de prestatie voor de wederpartij verder te gaan, kan in dergelijke gevallen niet gegarandeerd worden dat de levering op hetzelfde tijdstip en in dezelfde vorm plaats zal vinden.

2.4 Inspect Element hanteert, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, een abonnementsvorm met een overeengekomen minimumduur, waarna het abonnement automatisch wordt voorgezet voor onbepaalde duur. Aan het einde van de minimumduur en gedurende de onbepaalde duur is het abonnement opzegbaar, met een opzegtermijn van twee kalendermaanden. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden middels een aangetekende brief aan Inspect Element, afdeling Administratie, Achillesstraat 67 II, 1076 PW Amsterdam.

2.5 De kosten voor het abonnement worden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, maandelijks (vooraf) in rekening gebracht door middel van een factuur. Mits van toepassing worden extra kosten voor de maand waarvoor facturatie reeds heeft plaatsgevonden, verrekend op de factuur voor de volgende abonnementsperiode. Inspect Element is gerechtigd, jaarlijks of bij wijziging, vernieuwing of verlenging van een overeenkomst, de kosten voor wederpartij te wijzigen naar de dan geldende tarieven.

2.6 Wijzigingen in de opdracht door wederpartij die meerkosten veroorzaken, worden door Inspect Element aan wederpartij doorbelast. Tevens is er sprake van meerwerk als Inspect Element, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door wederpartij, de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren of uitvoeren. Door wederpartij verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, dienen door wederpartij tijdelijk en schriftelijk aan Inspect Element ter kennis zijn gebracht. Een wijziging, danwel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts mits deze door zowel Inspect Element als wederpartij (schriftelijk) is aanvaard.

2.7 Bij het eindigen van de overeenkomst worden alle vorderingen van Inspect Element op wederpartij direct opeisbaar. De resterende abonnementsvergoedingen voor de overeengekomen looptijd van de overeenkomst blijven van toepassing. Andere rechten van Inspect Element blijven onverminderd van kracht.

2.8 Inspect Element behoudt zich het recht voor om pas tot (op)levering van producten, bestanden en andere zaken die voortvloeien uit de overeenkomst over te gaan na ontvangst van de volledige betaling door de wederpartij. Alle door Inspect Element geproduceerde en geleverde zaken blijven eigendom van Inspect Element totdat wederpartij voldaan heeft aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Inspect Element.

2.9 Inspect Element heeft de inspanningsverplichting om de werkzaamheden zoveel mogelijk te doen plaatsvinden als met de wederpartij is overeengekomen. Inspect Element is, indien daartoe door omstandigheden gedwongen, echter gerechtigd van de levering van diensten en producten af te wijken.

2.10 Wederpartij is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is, om een tijdige levering door Inspect Element mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen zonder fouten of tekortkomingen. Inspect Element is gerechtigd om de uitvoering van een gedeelte van de opdracht op te schorten, tot het moment dat wederpartij het (tussen)resultaat schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.11 Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te annuleren niet later dan drie maanden voor de aanvang van de werkzaamheden. Restitutie van reeds door de wederpartij voldane gelden zal slechts plaatsvinden, indien en voor zover Inspect Element zelf volledige restitutie van haar leveranciers zal krijgen en zij in staat is kosteloos alle onderdelen van de door haar samengestelde levering van diensten en/of producten te annuleren waarbij het gerestitueerde bedrag echter nooit meer zal bedragen dan 50% van het totale voor de levering overeengekomen bedrag. Dit betekent tevens dat de wederpartij indien zij op het moment van annuleren nog geen 50% van het totale voor diensten en/of producten overeengekomen bedrag aan Inspect Element had voldaan zij hier alsnog zorg voor dient te dragen binnen 14 dagen na de annulering.

2.12 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Inspect Element ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Inspect Element.

2.13 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Inspect Element gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

3. Aansprakelijkheid

3.1 In geval van overmacht, waaronder mede begrepen werkstaking of onvoorziene omstandigheden waardoor (een deel van) de levering geen doorgang kan vinden, mag Inspect Element die uitvoering van de overeenkomst indien redelijkerwijs mogelijk opschorten, respectievelijk de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, afhankelijk van het feit of de overmacht of omstandigheid al dan niet van tijdelijke aard is. Inspect Element is niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van een dergelijke opschorting of ontbinding.

3.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als overmacht onder meer: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping uit het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, belemmering van mogelijkheid tot reizen van betrokken personen, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen, defecten aan machinerieën of installaties, storingen in de levering van energie alsmede alle omstandigheden waardoor Inspect Element of haar leveranciers in de normale uitoefening van hun bedrijf worden belemmerd.

3.3 Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van de overeenkomst niet geleverd kunnen worden door Inspect Element, is de wederpartij desalniettemin verplicht, de levering in die gewijzigde vorm af te nemen als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de levering in die gewijzigde vorm naar aard en inhoud belangrijke overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke levering.

3.4 Indien partijen op grond van hetgeen gesteld in lid 3.3 bepalen dat zij de levering in die gewijzigde vorm geen doorgang willen laten vinden zullen de regels voor restitutie aan de wederpartij zoals omschreven onder 2.11 van toepassing zijn.

3.5 De wederpartij vrijwaart Inspect Element voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van de levering welke worden verstrekt door Inspect Element.

3.6 Indien de overeenkomst met de wederpartij op grond van artikel 1.7 wordt ontbonden is Inspect Element in tegenstelling tot hetgeen hieromtrent in de leden van artikel 3 is gesteld tot geen enkele restitutie aan wederpartij gehouden.

3.7 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op wederpartij op het moment waarop de zaken aan wederpartij danwel door hem ingeschakelde derden wordt geleverd.

4. Ontbinding

4.1 Inspect Element kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien het gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat wederpartij in een toestand zal verkeren waarin zij niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen, wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Inspect Element zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4.2 Indien voor wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 4.1. reeds werkzaamheden zijn gedaan of overeenkomsten met derden gesloten ter uitvoering van de overeenkomst, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Inspect Element ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Inspect Element vóór de ontbinding heeft gefactureerd in de zin dat deze of in de overeenkomst met de wederpartij zijn opgenomen en/of in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct en volledig opeisbaar.

4.3 Zaken die Inspect Element ter uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij heeft geleend dienen in het geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in artikel 4.1 onverwijld aan Inspect Element terug gegeven te worden.

5. Reclames, klachten en bewijs

5.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de wederpartij terstond nadat Inspect Element de door haar verrichte werkzaamheden aan de wederpartij heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen veertien dagen na (deel)levering, schriftelijk reclameren. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen veertien dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

5.2 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij Inspect Element worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

5.3 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Inspect Element beslissend.

6. Exoneratie

6.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde diensten en/of producten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Inspect Element ter zake wordt vastgesteld, zal Inspect Element te haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Inspect Element nimmer verplicht.

6.2 De aansprakelijkheid van Inspect Element voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door hem geleverde diensten en/of producten, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de kosten ter zake van het geleverde.

6.3 Inspect Element is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de wederpartij ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de wederpartij.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking zijn gesteld en/of als resultaat van de opdracht worden gebruikt, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Inspect Element voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

7.2 Alle door Inspect Element voor wederpartij ontwikkelde modellen, programma’s en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Inspect Element. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden zullen, slechts mits nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, op het moment dat de desbetreffende relatie tussen wederpartij en Inspect Element eindigt, voor zover zij aan Inspect Element toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de wederpartij aan Inspect Element verschuldigd is, zal zijn voldaan.

7.3 Alle door Inspect Element ten behoeve van wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, data en adviezen, zijn te gebruiken door wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Inspect Element verstrekte stukken mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspect Element openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden danwel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

7.5 De wederpartij is niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inspect Element.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en Inspect Element en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.